Digitale transformatie 4.0

Digitale transformatie 4.0

Digitale Transformatie 4.0 zegt het eigenlijk zelf: het gaat hier niet om een incrementele transformatie, maar om een stapsgewijze verandering, gericht op disruptie en exponentiële waardecreatie door DATA in te zetten om de continuïteit van de organisatie te waarborgen. In feite is het meer een metamorfose dan een transformatie.

Digitale transformatie is een bedrijfsprobleem, geen IT-probleem

Digitale transformatie is uw bedrijfsmodel adaptief, flexibel en eenvoudig maken. Dit maakt het voor een bedrijf gemakkelijker om tegen lagere operationele kosten op of af te schalen en de time-to-market exponentieel te versnellen. Negen van de tien digitale transformaties worden ten onrechte bestempeld als een IT-project en realiseren daardoor de potentiële groeiwaarde niet. Digitale transformatie is geen IT-issue maar een business issue in het bestuur van de CEO en CFO.

De meeste operationele modellen zijn:

  • Niet of zeer beperkte schaalbaarheid voor disruptieve groei en waardecreatie;
  • Applicatie- en niet DATA-centrisch;
  • Te complex door verouderde IT-omgevingen, waaronder veel ‘legacy’ applicaties.
  • Vrijwel alle IT-infrastructuur heeft zijn maximum bereikt, is mensintensief, heeft hoge beheerkosten en kent beveiligingsproblemen. Daarnaast is het niet datacentrisch, wat betekent dat het niet schaalbaar is en vaak in strijd met wet- en regelgeving.

Het management ziet het digitale transformatieproces vaak als een opdracht voor de IT-afdeling/CTO. Verandermanagement en datacentrisch denken is echter de taak van een CEO/CFO. DATA is de kern, IT slechts een hulpmiddel.

Tijd tot markt

Een goede time-to-market is cruciaal om de marktbenadering te verstoren bij leveringskosten van circa 25% van de huidige kosten voor de dienst. De voordelen van een kortere time-to-market zijn natuurlijk bekend: u overtroeft de concurrentie, behaalt hogere marges, recupereert kosten sneller en verlengt de levenscyclus van uw product of dienst. Maar waarom verkort niet iedereen de time-to-market? Want de beperking van het louter sneller uitvoeren van bestaande processen blijkt zelden de oplossing. Als je echt grote stappen wilt maken, moet je gaan voor een complete transformatie. Met andere woorden, het herdefiniëren van de fundamentele onderdelen van uw bedrijf.

Wil je toekomstbestendig zijn? Dan is er urgentie om een agile businessmodel te creëren en een korte time to market te creëren. De transitie naar een nieuw businessmodel is zelffinancierend, zonder gebruik te maken van CAPEX (Cashflow neutral) of werkkapitaal.

Wat brengt het?

De resultaten zijn een toename van de operationele cashflow en een toename van de onderliggende waarde van de organisatie en een substantiële verlaging van de operationele kosten van de organisatie. Dit alles zonder een beroep te doen op het werkkapitaal van de organisatie.

Onze aanpak

Wij maken een organisatie ‘Future fit’ in maximaal 10 maanden middels een cashflowneutraal traject! De bedrijfskosten worden met een factor 4 tot 8 naar beneden bijgesteld. Hierdoor neemt tegelijkertijd de operationele cashflow exponentieel toe, waardoor de onderliggende waarde van het bedrijf (marktkapitalisatie) exponentieel toeneemt. Hierdoor is het eenvoudig om liquiditeiten aan de markt te onttrekken om de groei van de organisatie te financieren.

Het resultaat is een ‘lean & mean’ operationeel model dat functioneel en financieel flexibel is op basis van een DATA-centric operationeel model.

Digitale transformatie moet waarde toevoegen aan het bedrijf, geen extra kosten die gepaard gaan met een nog complexer bedrijfsmodel.

Onze bouwstenen als basis voor digitalisering

We onderscheiden zes onderdelen die deels parallel, deels sequentieel worden aangepakt.

Digitale Strategie

Organisaties moeten de overstap maken van applicatie- naar DATA-centric als ze DATA-driven willen werken. Het openstellen van de DATA van het bedrijf is het enige alternatief om enerzijds de “cost to serve” van het Operating Model met factoren te verminderen en anderzijds ook om de grondstof te verminderen, op voorwaarde dat DATA centraal wordt georganiseerd, om aan de andere kant exponentiële balanswaarde. We bouwen een digitale strategie die ingaat op wie en wat de organisatie over 5 jaar wil zijn en hoe dit zo snel en efficiënt mogelijk te bereiken.

Bedrijfsmodel

Het grote voordeel van DATA-centric werken is dat je snel kunt inspelen op de continu veranderende behoefte van de klant. Dit betekent dat een flexibel Business Model ondersteund moet worden door een adaptief Business Model. Hiermee wordt de basis gelegd voor de transitie van een transactioneel Business Model naar een ‘recurring’ Business Model met terugkerende inkomsten. Dit verkort de Time to Market zodanig dat het mogelijk wordt om innovaties om te zetten in functionaliteit en financiële waarde zonder agile teams en robuuste IT-afdelingen. In onze aanpak bouwen we een flexibel bedrijfsmodel op een DATA-centric basis.

Financiële herstructurering

Een DATA-gedreven transformatie biedt de unieke mogelijkheid om de opgeslagen financiële activa in de DATA te ontsluiten. En ook om het liquide te maken om de transformatie te financieren. Door gelijktijdig te streven naar een data-centric Business- en IT-architectuur, is het mogelijk om die DATA als digital immateriële activa (DIA) op de balans te activeren. Mits er een substantiële cashflow over is. De transitie is de basis, mits goed uitgevoerd, die ervoor zorgt dat de operationele kosten (ofwel de “cost to serve”) drastisch worden verlaagd. Doordat het bedrijfsmodel flexibel en adaptief is geworden, wordt de “time to market” verkort. Hierdoor gaan we van een transactioneel naar een terugkerend businessmodel (Recurring Business model). Het eindresultaat is een exponentiële waardestijging door de cashflow te vergroten.

Bestuur, risico en naleving

Wet- en regelgeving blijft een van de onderwerpen die veel tijd in beslag nemen. De AVG-wetgeving loopt ver vooruit op zakelijke en marktontwikkelingen. Wet- en regelgeving kan de organisatie ten goede komen.

Want wat als het DATA-centric platform de organisatie direct toegang geeft om te voldoen aan de geldende wettelijke bepalingen?

Dit betekent dat door de manier waarop wij de Digitale Transformatie uitvoeren, de risico’s van cyberaanvallen en de daaruit voortvloeiende mogelijke juridische gevolgen kunnen worden geminimaliseerd.

Gedragsverandering

Wat is er nodig om ervoor te zorgen dat medewerkers gaan denken vanuit DATA? Hoe overbrugt de top van het bedrijf de kloof met alle medewerkers in de organisatie? Want als de medewerkers de nieuwe filosofie niet omarmen, is de transformatie niet compleet. Het overbruggen van de kloof met de rest van de organisatie is vooral een communicatievraagstuk. Ten tweede is het genereren van engagement door het wat, hoe en waarom uit te leggen een strikte voorwaarde voor het slagen van de transformatie. Doordat wij door voorbeeldgedrag en training de gehele organisatie mobiliseren, leidt dit tot gewenst gedrag en acceptatie van alle veranderingen.

IT-transitie

Digitale Transformatie is niet alleen een taak voor IT, maar de IT-transitie is een belangrijk onderdeel van de transformatie. De kracht van onze aanpak is dat de IT-transitie van DATA wordt versneld. De impact hiervan is dat de IT-transitie enerzijds zelffinancierend is en anderzijds leidt tot een kortere transformatie, een verlaging van de operationele kosten en minder kapitaaluitgaven (Capex).

Onze aanpak

Wij kijken niet naar processen. We kijken alleen naar DATA waar het de organisatie raakt. Veel van deze GEGEVENS zitten traditioneel ‘opgesloten’ in Legacy-systemen. Door te denken vanuit DATA ontwikkelen we die functionaliteit die leidt tot waardecreatie. Door gebruik te maken van DATA-centric technologie kunnen we enerzijds de Legacy-systemen ontmantelen en anderzijds een nieuw DATA-centric operating model bouwen.

DATA-onderzoek

We beginnen in de IT-transitie met een DATA Discovery waarbij we in eerste instantie onderzoeken waar alle DATA zich bevindt. Vervolgens zullen we de GEGEVENS indexeren, categoriseren, classificeren en opschonen. Vervolgens zetten we de opgeschoonde gegevens over naar een NextGen DATA-centrisch platform. Vanuit de Power Of Information sessies (POI) zijn we in staat om de resterende bestaande en nieuwe bedrijfsprocessen vorm te geven op het nieuwe platform zonder dat er essentiële IT-kennis nodig is.

Gevolg van deze aanpak

Het gevolg van de aanpak is dat de IT-transitie wordt aangestuurd vanuit een businessperspectief en niet vanuit een IT-perspectief. Door de IT-transitie te vereenvoudigen en effectiever te maken, zijn we in staat om de IT-transitie als onderdeel van de digitale transformatie in zeer korte tijd te versnellen en robuust te implementeren. financiering.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *